กล่องลูกฟูกในรูปแบบต่างๆ

1. กล่องฝาชน RSC(Regular Slotted Carton)

กล่องฝาสี่แบบ RSC

กล่องฝาสี่แบบฝาด้านเดียว

 กล่องฝาสี่แบบฝาเกย

2. กล่องฝาสอด

3. กล่องสวมแยกฝากับตัวกล่อง

4. กล่องไดคัทพับขึ้นรูป

5. แผ่นรอง แผ่นกั้นจากกระดาษลูกฟูก